Reglement voor Inwendige Orde (RIO)

Opgemaakt en goedgekeurd door de leden van “The British Torch of Remembrance - Belgian Branch” ( BTBB ) op de Algemene Vergadering van 04 september 2004 te Roeselare.

Gewijzigd op de Algemene Vergadering 27 augustus 2011.

Gewijzigd op de Algemene Vergadering van 25 maart 2018.

Artikel 1

  1. Er wordt een groepering opgericht onder de benaming van ‘British Torch of Remembrance - Belgian Branch‘ (verder in de tekst vermeld als BTBB ).

Zij heeft haar maatschappelijke zetel en postadres te 8800 Roeselare, Watertorenstraat 19.

  1. De ‘BTBB‘ zal bestaan uit een Dagelijks Bestuur dat is samengesteld uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter, 1 of meerdere Secretaris(en), een Penningmeester, en een Parade Marshal.

    Dit bestuur kan aangevuld worden met enkele Public–Relationsverantwoordelijken en/of gidsen maar mag in het totaal niet meer dan 7 leden tellen.

Het minimum aantal leden in het Dagelijks Bestuur mag niet minder zijn dan 3 personen.

  1. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging verplicht zich ertoe een Reglement van Inwendige Orde (RIO) op te stellen.

Dit RIO dient door de meerderheid aanwezig op de algemene vergadering goedgekeurd te worden. Bij gelijke stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

  1. Het Dagelijks Bestuur kan beslissingen nemen aangaande materiële en/of financiële aangelegenheden.

  2. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur kunnen er ook de functies van Patron en Peter en Meter van de Standaard, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering.

  • De Patron is de reverend van de St George’s Memorial Church te Ieper.

  • Een Meter en Peter van de Standaard worden aangeduid door de Algemene Vergadering, eveneens op voordracht van het Dagelijks Bestuur.

Al deze personen fungeren onder de verantwoordelijkheid en in overleg met het Dagelijks Bestuur en al deze functies zijn protocollair.

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel een broederlijke samenwerking te bewerkstelligen tussen de ‘BTBB‘ en diverse andere verenigingen, die eveneens tot doel hebben het herinneren en het eren van zowel burgerlijke als militaire slachtoffers in diverse conflicten, zowel nationaal als internationaal, tot stand te brengen. Daarom zal de vereniging er naar streven zo veel mogelijk deel te nemen aan plechtigheden die deze herdenkingen willen verzekeren.

Tevens regelt en onderhoudt de ‘ BTBB ‘ de contacten met de hoofdzetel van de British Torch of Remembrance in het Verenigd Koninkrijk (BTOR) in bijzonder in het kader van de jaarlijkse plechtigheid van ‘Belgian Day‘ te Londen en de jaarlijkse pelgrimstocht van de BTOR naar België.

Artikel 3

a) De vereniging is gevormd door toetredende leden. Alle leden worden toegelaten, voor zover hun activiteit en hun houding niet strijdig zijn met de doelstellingen opgesomd in Art 2. of hun houding het imago van de vereniging niet schaadt.

b) Het dagelijks bestuur kan beslissen dat een lid kan worden geweigerd.

Artikel 4

Het lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 kan uitgesloten worden.

Deze uitsluiting kan slechts door het volledig Dagelijks Bestuur uitgesproken worden, na stemming door de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij gelijke stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

De leden welke ontslag nemen of die uitgesloten worden hebben geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kunnen de teruggave niet eisen van de door hen betaalde bedragen.

Artikel 5

De leden van het Dagelijks Bestuur blijven in functie zolang zij aanvaard blijven door de leden van de Algemene Vergadering. Behoudens andersluidende bepalingen worden de beslissingen genomen, zowel door het Dagelijks Bestuur, als de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige gerechtigde stemmen, of hun eventueel gevolmachtigde(n). Bij staking van de stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

Artikel 6

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Dagelijks Bestuur. Deze Algemene Statutaire Vergadering, vergadert  minstens één maal per jaar.

Op deze vergadering moeten de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar goedgekeurd worden, evenals wijzigingen in het RIO van de vereniging, of de mandaten in het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7

De Algemene Vergadering kan één of meer Erevoorzitters aannemen met volstrekte meerderheid . Dit ambt is niet aan herkiezing onderhevig noch heeft het enige inspraak in de beslissingen genomen door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt aan de leden medegedeeld en is ter inzage op aanvraag van de leden.

Artikel 9

De Penningmeester beheert de maatschappelijke gelden als een goede “huisvader” zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Hij/zij houdt de rekeningen bij en stelt met de andere leden van het Dagelijks Bestuur de begroting op.

Een kasverslag wordt jaarlijks in de algemene Statutaire Vergadering voorgelegd ter goedkeuring.

Er worden jaarlijks door het Dagelijks Bestuur twee leden aangeduid die gevraagd worden om de boekhoudkundige juistheid van de rekeningen te controleren en na goedkeuring aan de Algemene Vergadering, verslag uit te brengen over hun onderzoek en bevindingen.

Artikel 10

Om de vereniging in de mogelijkheid te stellen haar doel na te streven, aanvaarden de leden een bijdrage te betalen, welke jaarlijks vastgelegd wordt en welke moet dienen om de werkingskosten te dekken.

Artikel 11

Bij ontbinding van de vereniging worden de gelden en bezittingen overgemaakt aan een instelling met sociale impact.

Deze beslissing wordt genomen door het ontbindend bestuur.

Artikel 12

In deze feitelijke vereniging wordt de aansprakelijkheid verdeeld onder het dagelijks bestuur.