Privacyverklaring BTBB 2018 10 12

Inleiding

Onze vereniging, “The British Torch of Remembrance (BTBB)” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BTBB

Watertorenstraat 19

8800 Roeselare

of via: btbbroeselare@gmail.com

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door de BTBB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw deelname aan de activiteiten van onze vereniging administratief te verwerken

 • Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Voor het versturen van publicaties van andere vaderlandslievende verenigingen

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en geboorteplaats

 • Relatie met de BTBB: deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker, bestuurslid, sponsor…

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;

 • het verzenden van berichten uitgaande van andere relevante verenigingen en/of overheden en het organiseren van uitstappen en activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De BTBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten kunnen verstuurd worden naar BTBB, Watertorenstraat 19 8800 Roeselare.

Wijziging privacy statement 

De BTBB kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.btbbroeselare.be, en per e-mail of gewone post aan u persoonlijk gericht.