2022 11 11 Herd Bev

11 11 2022 Herdenking alle oorlogsslachtoffers te Beveren-Roeselare

Foto's DIETER BOSTYN

FOTO'S TE BEKIJKEN VIA LINKKNOP Wapenstilstandsdag op 11 november is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog.                                      Belgen  spreken over Armistice of Wapenstilstand

Stad Roeselare herdenkt Wapenstilstand op vrijdag 11 november met een reeks herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De eerste bloemenneerlegging is om 8.30 uur aan het monument van de gesneuvelden in Oekene. Vervolgens worden er omstreeks 8.50 uur bloemen neergelegd aan het monument van Schuwe Maandag op de begraafplaats in Rumbeke en om 9.15 uur aan het monument op het Kerkplein van Rumbeke. Om 10 uur is er vervolgens een rouwdienst in de kerk van Beveren. ‘s Middags om 17 uur is er tot slot een herdenkingsceremonie met bloemen en gedichten op de oude stedelijke begraafplaats door leerlingen van de scholenwedstrijd Boodschap van de vredesduif met als thema ‘Geen oorlog, nooit oorlog meer. Geen ruzie meer, maar verzoening en vriendschap’. Daaropvolgend is er een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten gevolgd door de Last Post en worden de Franse, Engelse, Poolse, Europese en Belgische volksliederen gebracht.

In BelgiëFrankrijk en Servië is Wapenstilstandsdag een nationale feestdag. In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de Koning, de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het Graf van de onbekende soldaat, eerst om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, nadien ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. De Poolse nationale feestdag, Dag der Onafhankelijkheid (Narodowe Święto Niepodległości), op 11 november is gerelateerd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Het Verenigd Koninkrijk en het Britse Gemenebest besteden uitgebreid aandacht aan deze dag (Remembrance Day of Armistice Day). Oudstrijdersfamilies uit deze landen komen in groten getale naar Ieper om bij de Menenpoort een dodenwake voor de oorlogsslachtoffers te houden. Het symbool voor de herdenking is de klaproos (Engelspoppy). De Verenigde Staten kennen Veterans Day. De dag heet in Frankrijk en Wallonië jour du Souvenir of jour de l'Armistice.

11 november 1918.

Wapenstilstand afgesloten met Duitsland.

Tussen de Maarschalk FOCH, Bevelhebber van de geallieerde legers, optredend namens de Geallieerde en geassocieerde mogendheden, bijgestaan door de Admiraal WEYMISS, First Sea Lord, enerzijds;

EN

M. de Staatssecretaris ERZBERGER, Voorzitter van de Duitse delegatie,

M. de buitengewone gezant en gevolmachtigde minister Graaf VON OBERNDORFF,

M. de Generaal van de Staf VON WINTERFELDT,

M. de Kapitein ter Zee VANSELOW,

voorzien van de nodige bevoegdheden en optredend met de goedkeuring van de Duitse kanselier, anderzijds;

Er is een wapenstilstand afgesloten onder de volgende voorwaarden:

VOORWAARDEN VAN DE MET DUITSLAND GESLOTEN WAPENSTILSTAND.

A. Op het Westelijk front.

I. Stopzetten van de vijandelijkheden, op grond en in de lucht, zes uur na de ondertekening van de wapenstilstand.

I. Cessation des hostilités, sur terre et les airs six heures après la signature de l'armistice.

II. Onmiddellijke ontruiming van de bezette landen: België, Luxemburg, alsook Elzas-Lotharingen, zodanig geregeld dat deze binnen een termijn van vijftien dagen na het ondertekenen van de wapenstilstand is uitgevoerd. De Duitse troepen, die de voorziene territoria niet ontruimd hebben binnen de gestelde termijnen, zullen krijgsgevangen gemaakt worden. De bezetting van deze territoria, door het geheel van de geallieerde troepen en de Verenigde Staten, zal het verloop van de ontruiming volgen. Alle ontruimings- en bezettingsbewegingen worden geregeld door de nota bijlage nr.1, besloten bij de ondertekening van de

III. Repatriëring, onmiddellijk te beginnen en af te ronden binnen de vijftien dagen, van alle inwoners van de bovengenoemde landen (met inbegrip van gijzelaars en aangehoudenen of veroordeelden).

IV. Achterlaten, in goede staat, door het Duitse leger, van volgend oorlogsmateriaal:

  • 5.000 artilleriestukken (waarvan 2.500 zware stukken, en 2.500 stukken veldartillerie)
  • 25.000 mitrailleurs
  • 3.000 mijnenwerpers
  • 1.700 jacht en bombardementsvliegtuigen, in eerste instantie alle D7 en alle nachtbommenwerpers, ter plekke uit te leveren aan de geallieerde en Amerikaanse troepen, volgens de gedetailleerde voorwaarden vastgelegd in de nota bijlage nr.1, besloten op het ogenblik van de ondertekening van V. Ontruiming door de Duitse troepen van de gebieden gelegen op de linkeroever van de Rijn: De op de linker Rijnoever gelegen gebieden zullen bestuurd worden door de lokale overheden, onder controle van de geallieerde en Amerikaanse bezettingstroepen. De geallieerde troepen en de Verenigde Staten zullen de bezetting van deze gebieden verzekeren met garnizoenen in de voornaamste Rijnpassages (Mainz, Koblenz en Keulen) met, in deze steden, bruggenhoofden met een straal van 30 kilometer op de rechteroever, en tevens garnizoenen in de strategische punten van de regio. Op de rechteroever zal een neutrale zone voorbehouden worden, tussen de stroom en een parallel getrokken lijn tussen de bruggenhoofden, en aan de stroom, en op 10 kilometer afstand vanaf de Nederlandse tot de Zwitserse grens. De ontruiming door de vijand van het Rijnland, linkeroever en rechteroever zal zo geregeld worden dat deze wordt voltooid binnen een termijn van zestien nieuwe dagen, dit wil zeggen 31 dagen na de ondertekening van de wapenstilstand. Alle ontruimings- en bezettingsbewegingen zullen geregeld worden door de nota bijlage nr.1, besloten op het ogenblik van de ondertekening van de wapenstilstand.

VI. In alle door de vijand ontruimde gebieden, zal elke evacuatie van de inwoners verboden zijn; er zal geen enkele schade of nadeel berokkend worden aan de inwoners of hun eigendommen. Niemand zal vervolgd worden voor medewerking aan oorlogsmaatregelen voorafgaand aan de ondertekening van de wapenstilstand. Er zal geen enkele vernieling van eender welke aard aangebracht worden. Militaire installaties van alle aard zullen intact overhandigd worden, evenzeer als militaire voorraden: levensmiddelen, munitie, uitrusting, die niet meegenomen werden tijdens de voor de ontruiming vastgelegde termijn. Levensmiddelenvoorraden, van alle aard, voor de burgerbevolking, vee, etc., dienen ter plekke gelaten te worden. Er zal geen enkele algemene maatregel of officiële verordening getroffen worden die het waardeverlies van industriële bedrijven of de vermindering van hun personeel tot gevolg heeft.

VII. Communicatiewegen en middelen van alle aard: spoorwegen, waterwegen, wegen, bruggen, telegraaf, telefoon... zullen geen beschadigingen mogen toegebracht worden. Alle op dit ogenblik ingezet burgerlijk en militair personeel zal er behouden blijven. Aan de geallieerde en geassocieerden machten zullen geleverd worden: 5.000 locomotieven en 150.000 wagons in goede rijklare staat, voorzien van alle nodige wisselstukken, binnen de termijnen vastgelegd in bijlage nr.2 en waarvan het totaal 31 dagen niet zal overschrijden. Tevens zullen 5.000 vrachtwagens in goede staat geleverd worden binnen een termijn van 36 dagen. De spoorwegen van Elzas-Lotharingen, voorzien van alle personeel en materieel dat organiek aan dit netwerk is toegewezen, zullen binnen een termijn van 31 dagen overgedragen worden. Bovendien zal alle materieel benodigd voor de uitbating in de gebieden op de linkeroever van de Rijn ter plekke gelaten worden. Alle toeleveringen van kolen en onderhoudsmateriaal, spoor- signalisatie en werkplaatsmaterieel, zullen ter plekke gelaten worden. Deze toeleveringen zullen, voor wat de uitbating van de communicatiewegen in de gebieden op de linker Rijnoever betreft, door Duitsland gebeuren. Alle binnenschepen die de Geallieerden ontnomen werden zullen hen terugbezorgd worden, in de nota annex nr.2 worden deze maatregelen gedetailleerd.

VIII. Het Oppercommando is gehouden om, binnen een termijn van 48 uur na de ondertekening van de wapenstilstand, alle mijnen of tijdbommen verspreid over de door de Duitse troepen ontruimde gebieden te signaleren en er de opsporing en vernietiging van te faciliteren. Het zal tevens alle schadelijke schikkingen die zouden getroffen kunnen zijn (zoals vergiftiging of vervuiling van bronnen en waterputten etc.), te signaleren, dit alles op straffe van represailles.

IX. Het opeisingsrecht zal uitgeoefend worden door de geallieerde legers en deze van de Verenigde Staten in alle bezette gebieden, mits betaling aan de rechthebbende. (sauf règlement de comptes avec qui de droit). Het onderhoud van de bezettingstroepen in het Rijnland, Elzas-Lotharingen niet inbegrepen, zal ten laste zijn van de Duitse regering.

X. Onmiddellijke repatriëring, zonder wederkerigheid, onder nog te regelen gedetailleerde voorwaarden, van alle krijgsgevangenen, met inbegrip van aangehoudenen en veroordeelden, van de geallieerden en de Verenigde Staten. De geallieerden en de Verenigde Staten zullen er naar goeddunken over kunnen beschikken. Deze voorwaarde annuleert voorgaande conventies met betrekking tot het uitwisselen van krijgsgevangenen, inbegrepen deze van jullie 1918 die ter ratificatie voorligt. Nochtans, zal de repatriëring van de in Nederland en Zwitserland geïnterneerde Duitse krijgsgevangen voortgezet worden zoals voorheen. De repatriëring van de Duitse krijgsgevangenen zal geregeld worden bij het afsluiten van de voorafgaande vredesonderhandelingen.

XI. De niet evacueerbare zieken en gewonden, die door het Duitse leger in de ontruimde gebieden achtergelaten werden, zullen verzorgd worden door Duits personeel, dat ter plaatse zal gelaten worden met het nodige materieel.

B. Schikkingen met betrekking tot de oostelijke grenzen van Duitsland.[

XII. Alle Duitse troepen die zich momenteel bevinden op grondgebied dat voorafgaand aan de oorlog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije, Roemenië, Turkije, dienen onmiddellijk terug te keren binnen de op 1 augustus 1914 geldende grenzen van Duitsland. Alle Duitse troepen , die zich momenteel bevinden op grondgebied dat voorafgaand aan de oorlog deel uitmaakte van Rusland, zullen eveneens dienen terug te keren binnen de hierboven vermelde Duitse grenzen, zodra de geallieerden het ogenblik gekomen vinden, rekening houdend met de interne toestand van deze gebieden.

XIII. Onmiddellijke start van de evacuatie der Duitse troepen en het terugroepen van alle Duitse gevangenenbewakers en burgerlijke en militaire ambtenaren die zich op Russisch grondgebied bevinden (binnen de grenzen bekend op 1 augustus 1914).


XIV. Onmiddellijke stopzetting, door de Duitse troepen, van alle opeisingen, inbeslagnemingen of dwingende maatregelen, gericht op het verwerven van voor Duitsland bestemde goederen (ressources) in Roemenië en Rusland (binnen de grenzen bekend op 1 augustus 1914).

XV. Verzaking aan de verdragen van Boekarest en Brest-Litowsk en aanvullende verdragen.

XVI. De geallieerden zullen vrije toegang krijgen tot de door de Duitsers ontruimde gebieden aan de oostelijke grenzen, of via Danzig, of via de Weichsel, teneinde de bevolking te kunnen bevoorraden en de orde te handhaven.

C. In Oost-Afrika

XVII. Evacuatie van alle Duitse troepen die opereren in Oost-Afrika binnen een door de geallieerden bepaalde termijn.

D Algemene clausules.

XVIII. Repatriëring, zonder wederkerigheid, binnen een termijn van maximaal een maand, volgens nog te bepalen gedetailleerde voorwaarden, van alle geïnterneerde burgers, inbegrepen de gijzelaars, de aangehoudenen of veroordeelden die behoren tot de geallieerden of hun geassocieerden, anders dan deze genoemd in artikel III.

E. Financiële clausules.

XIX. Herstelling van de schade, onder voorbehoud van alle eisen en vorderingen achteraf door de geallieerden en de Verenigde Staten. Gedurende de periode van de wapenstilstand, zal door de vijand geen enkele ontvreemding van openbare waarden plaats vinden die de geallieerden als onderpand kan dienen voor de herstellingen. Onmiddellijke teruggave van de geldvoorraad van de Nationale Bank van België en, in het algemeen de onmiddellijke overhandiging van alle documenten, contanten, waarden (roerende en fiduciaire, met het uitgiftematerieel) die het openbaar en privé belang van de binnengevallen landen betreffen. Teruggave van het door de Duitsers meegenomen of aan hen overhandigde Russische of Roemeense goud. Dit goud zal, tot de ondertekening van de vrede, onder de hoede van de geallieerden vallen.

F. Marine clausules.

XX. Onmiddellijke stopzetting van alle vijandelijkheden ter zee en nauwkeurige opgave van de positie en bewegingen van de Duitse schepen. Melding aan de neutralen van de toegestane vrijheid van navigatie voor de handels- en oorlogsvloor van de geallieerde mogendheden en geassocieerden in alle territoriale wateren zonder invraagstelling van de neutraliteit.

XXI. Uitlevering, zonder wederkerigheid, van alle marine- en handelsvloot krijgsgevangenen van de geallieerde mogendheden en geassocieerden onder Duitse macht.

XXII. Uitlevering van alle, op dit ogenblik bestaande onderzeeërs (inbegrepen de onderzeekruisschepen en alle mijnenleggers) aan de geallieerden en de Verenigde Staten, met hun volledige bewapening en uitrusting, in de door de geallieerden en Verenigde Staten aangewezen havens. Deze die niet zeewaardig zijn zullen ontdaan worden van hun bemanning en materieel en zullen onder bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten dienen te blijven. De onderzeeërs, die zeewaardig zijn, zullen klaar gemaakt worden om de Duitse havens te verlaten zodra zij per radiozender orders zullen ontvangen voor hun reis naar de aangewezen uitleveringshaven, en de overige zo snel mogelijk. De voorwaarden van dit artikel zullen vervuld worden binnen een termijn van veertien dagen na de ondertekening van de wapenstilstand.

XXIII. De Duitse oorlogsbodems, die door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduid zullen worden, dienen onmiddellijk ontwapend te worden, en nadien geïnterneerd worden in neutrale havens, of bij gebrek aan deze, in door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide havens. Zij zullen er blijven onder bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten, met uitsluitend bewakingsdetachemenent aan boord.

De aanduiding door de geallieerden zal betrekking hebben op:

  • 6 slagkruisers
  • 10 eskadron slagschepen
  • 8 lichte kruisschepen (waarvan 2 mijnenleggers)
  • 50 torpedobootjagers van de recentste types.

Alle andere oorlogsschepen (inclusief rivierschepen) zullen moeten verzameld worden en volledig ontwapend in de Duitse marinebasissen aangeduid door de geallieerden en de Verenigde Staten, en er onder de bewaking van de geallieerden en de Verenigde Staten geplaatst worden. De militaire bewapening van alle schepen deel uitmakend van de hulpvloot zal ontscheept worden. Alle schepen aangewezen om geïnterneerd te worden zullen klaar voor de afvaart uit de Duitse havens dienen te zijn, zeven dagen na de ondertekening van de wapenstilstand. De instructies voor de reis zullen via radiozender meegedeeld worden.

XXIV. Recht voor de geallieerden en de Verenigde Staten, om buiten de Duitse territoriale wateren, alle mijnenvelden en obstakels te ruimen die door Duitsland geplaatst werden en waarvan zij hen de locatie dienen aan te geven.

XXV. Vrije toegang tot en uitvaart van de Baltische Zee voor de marine en handelsvloot van de geallieerde mogendheden en geassocieerden, verzekerd door de bezetting van alle Duitse forten, batterijen en verdedigingswerken van alle aard gelegen langs alle doorvaarten van het Kattegat tot de Baltische Zee, en door het ruimen van alle mijnen of obstakels binnen en buiten de Duitse territoriale wateren waarvan de plannen en locaties door Duitsland te bezorgen zijn, zonder dat deze enige neutraliteitsvraag kan opwerpen.

XXVI. Behoud van de blokkade door de geallieerde mogendheden en geassocieerden onder de huidige voorwaarden, waarbij schepen van de Duitse handelsvloot op zee onderwerp blijven van gevangenneming. De geallieerden en de Verenigde Staten voorzien de ravitaillering van Duitsland gedurende de wapenstilstand in de mate dat deze als noodzakelijk erkend wordt.

XXVII. Groepering en immobilisatie, in de door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide Duitse basissen, van alle luchtstrijdkrachten.

XXVIII. Opgave door Duitsland, ter plekke en intact, van alle haven- en binnenscheepvaartmaterieel, van alle handelsschepen, sleepboten, binnenschepen, van alle toestellen , materieel, en voorraden voor de maritieme luchtvaart, alle wapens, toestellen, voorraden van alle aard, bij het ontruimen van de Belgische kust en havens.

XXIX. Ontruiming door Duitsland van alle havens aan de Zwarte Zee en overhandiging van alle door de Duitsers in beslag genomen Russische oorlogsbodems in de Zwarte Zee aan de geallieerden en de Verenigde Staten. Vrijgeven van alle in beslag genomen neutrale handelsschepen. Overhandiging van alle in deze havens in beslag genomen oorlogs- of ander aangeslagen materieel in deze havens, en opgave van alle Duits materieel opgesomd in artikel XXVIII.

XXX. Teruggave, zonder wederkerigheid, van alle handelsschepen toebehorend aan de geallieerden en geassocieerden uit de door de geallieerden en de Verenigde Staten aangeduide havens die op dit ogenblik onder Duitse macht staan.

XXXI. Verbod op elke vernietiging van schepen of materieel voorafgaand aan de ontruiming, levering of teruggave.

XXXII. De Duitse regering zal alle neutrale regeringen, en meer bepaald, de regeringen van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland, formeel melden dat alle beperkingen opgelegd aan het verkeer van hun schepen met de geallieerde mogendheden en geassocieerden, door de Duitse regering zelf of door Duitse privé ondernemingen, in verband met de export van bouwmaterialen voor de scheepsindustrie of andere, onmiddellijk geannuleerd zijn.

XXXIII. Geen enkele overdracht van Duitse handelsschepen van eender welke aard, naar eender welke neutrale vlag, zal mogelijk zijn na de ondertekening van de wapenstilstand.

XXXIII. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce, sous un pavillon neutre quelconque, ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice.

G. Duur van de wapenstilstand.

XXXIV. De duur van de wapenstilstand is bepaald op 36 dagen met mogelijkheid tot verlenging. Gedurende deze tijd kan de wapenstilstand, indien de clausules niet worden uitgevoerd, door een van de betrokken partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van 48 uur. Het is duidelijk dat de uitvoering van de artikels III en XXVIII geen aanleiding zullen geven tot het opzeggen van de wapenstilstand voor onvoldoende uitvoering, binnen de gestelde termijnen, behalve dan wanneer deze onvoldoende uitvoering moedwillig is. Ter verzekering, onder de beste omstandigheden, van de uitvoering van deze overeenkomst, wordt het principe van een permanente internationale wapenstilstandscommissie toegestaan. Deze commissie zal werken onder de hoge autoriteit van de opperste bevelhebbers van het leger en de marine van de geallieerde strijdkrachten.

De voorliggende wapenstilstand werd ondertekend op 11 november 1918, om 5 uur (vijf uur), Franse tijd.


(Getekend)

FOCH.

ERZBERGER.

OBERNDORFF.

WINTERFELDT.

WEYMISS, admiraal.

VANSELOW.

Deel deze pagina